Autorski program prowadzenia gazetki „Sikoreczki”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 kwietnia 2015

Autorski program prowadzenia gazetki „Sikoreczki” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

I. Podstawowe informacje o placówce.

1. Specyfika placówki.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest publiczną placówką resocjalizacyjną dla dziewcząt w wieku 13 – 18 lat. Przyjmowane są one na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego. Dziewczęta pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, które generują m.in. powstawania wielu deficytów u naszych podopiecznych. Jednym z celów w pracy z naszymi wychowankami jest wyrównywanie owych deficytów do tego stopnia, aby w swoim dorosłym życiu potrafiły żyć zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i nie czuły się gorsze od otaczających ich ludzi.

2. Ocena sytuacji – potrzeba realizacji programu.

Każdego roku do naszej placówki trafia kolejna grupa dziewcząt, które pochodzą ze środowisk patologicznych. Częstym deficytem tych dziewcząt, pozostaje brak umiejętności konstruktywnego korzystania z różnego rodzajów mediów. Komputer, (jeżeli w domu był) zwykle służył do korzystania z komunikatorów. Telewizor do oglądania i słuchania programów muzycznych oraz filmów. Aparat do robienia zdjęć „portretowych”, którymi dzielono się poprzez komunikatory. Gazeta – tylko w formie reklamowej.
Nasze wychowanki często pozostają w głębokiej niewiedzy względem bieżących informacji z kraju i z zagranicy, jak również sportu, przyrody, urody, oraz wielu innych.
Ich umiejętność obsługi komputera jest mocno ograniczona – nie potrafią często skorzystać ze zwykłego edytora tekstu. Tworzą niespójne i nielogiczne zdania, gdyż przywykły do krótkiej formy wypowiedzi w postaci wysyłanych sms-ów.
Wykorzystując fakt, iż gazeta jest dla naszych wychowanek swego rodzaju „nowością” (w swoim życiu najczęściej miały kontakt z gazetką w postaci ulotki z marketów), niezbędne staje się wprowadzenie w ich rzeczywistość gazetki, która będzie traktowała o nich samych w odniesieniu do realnej rzeczywistości. Ważnym aspektem staje się możliwość wypowiedzenia się na forum społeczności, na łamach gazety, bez konieczności publicznych i krępujących wystąpień. Istotne jest również ujawnianie literackich talentów naszych wychowanek na łamach gazetki.
Wprowadzenie gazetki „Sikoreczki” w nowej, dostosowanej do bieżących czasów formie, wypełni niszę, której nic innego zastąpić nie może.

II. Informacje o programie.

1. Miejsce realizacji programu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Sikorskiego 7a
41-922 Radzionków

2. Osoba odpowiedzialna za realizację programu.

Mirosław Pawłowski - wychowawca

3. Czas trwania programu.

Program będzie realizowany w terminie od 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r.
Po wydaniu ostatniego numer gazetki w roku szkolnym 2014/2015 zostanie przeprowadzona ewaluacja programu.

4. Założenia teoretyczne programu.

Program zakłada wydawanie w roku szkolnym, w okresie od września do czerwca, gazetki ośrodkowej w formie miesięcznika. Gazeta będzie prowadzona w formie publicystycznej – artykuły, felietony, reportaż, wywiad.
Zajęcia z wychowankami (grupą redakcyjną) odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo w sali komputerowej placówki. Do dyspozycji pozostanie pięć stanowisk komputerowych.
Działania podejmowane przez zespół redakcyjny podczas przygotowywania kolejnych numerów czasopisma:

 • kompletowanie materiałów do kolejnego numeru;
 • montaż gazetki w komputerze – przepisywanie tekstu, korekta i formatowanie tekstu, rozmieszczenie tekstu na stronach, formatowanie grafiki, tworzenie układu stron;
 • selekcja materiału, przeprowadzenie korekty;
 • drukowanie kolportaż;
 • omówienie słabych i mocnych stron wydawanych numerów.

Ostateczny montaż gazetki odbywać się będzie w oparciu o program Scribus - ver. 1.4.3 (wersja bezpłatna).
Do obróbki grafiki oraz zdjęć posłuży program Gimp (wersja bezpłatna).
Wszystkie publikowane artykuły będą napisane przez członków zespołu redakcyjnego lub zaproszonych do współpracy gości; Źródłem niektórych publikowanych obrazków lub zdjęć będzie Internet; Początkowy nakład będzie wynosił siedem egzemplarzy, każdy po cztery strony – w przypadku zwiększenia zainteresowania bądź zwiększoną ilością materiału, możliwe będzie zwiększenie ilości stron do ośmiu.

Podejmowana tematyka:

 • publikowanie artykułów o sprawach dotyczących istotnych, ciekawych, drażliwych, niezauważanych bądź pomijanych tematów z zakresu życia społeczności ośrodka;
 • relacjonowanie bieżących wydarzeń;
 • przekazywanie harmonogramu aktualnych i mających nastąpić wydarzeń;
 • przekazywanie i komentowanie informacji z Polski i ze świata;
 • prowadzenie poradnika domowego - jak sprzątać, jak gotować, jak się ubierać, itp.
 • savoir vivre – zasady dobrego zachowania się w różnych sytuacjach;
 • prezentowanie twórczości dziewcząt oraz dorosłych – wiersze; piosenki; opowiadania;
 • podejmowanie tematyki związanej z okolicznościowymi wydarzeniami oraz świętami;
 • humor – skecze, dowcipy w formie tekstowej oraz graficznej.

Zespół redakcyjny:

 • redakcja prowadzona będzie przez Mirosława Pawłowskiego, który zaprosi do współpracy chętne osoby spośród wszystkich osób związanych z ośrodkiem – w szczególności wychowanki,
 • artykuły będą tworzone przez członków zespołu redakcyjnego a redagowane przez Mirosława Pawłowskiego;
 • prawo do podejmowania ostatecznych decyzji dot. gazetki, będzie należało zawsze do Dyrektora Ośrodka.

5. Cele programu.

 • propagowanie czytelnictwa;
 • wzbudzanie zainteresowania losem społeczności ośrodka;
 • rozbudzanie w wychowankach wiary we własne możliwości, w możliwość kreowania siebie i rzeczywistości;
 • prowokowanie do podejmowania rozmów na tematy dotyczące relacji pomiędzy członkami społeczności ośrodka;
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole;
 • wyrobienie nawyków aktywnego i krytycznego korzystania z mediów;
 • kształcenie umiejętności komunikowania się ze środowiskiem;
 • podejmowanie dialogu z kierownictwem i dyrekcją;
 • doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem (sprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, spójność wypowiedzi, logiczność wypowiedzi);
 • uczenie umiejętności wykorzystywania komputera oraz innych urządzeń i programów użytkowych do redagowania gazetki;
 • ujawnianie zainteresowań literackich wychowanek oraz ukrytych talentów.

Cel długoterminowy - stworzenie gazety, którą będzie można rozpowszechnić w środowisku lokalnym a dzięki temu promować placówkę.

6. Warunki realizacji programu.

Warunkiem niezbędnym do wprowadzenia programu do realizacji było zdiagnozowanie potrzeb czytelniczych. W tracie trwania roku szkolnego 2013/2014 była wydawana gazetka „Sikoreczki” w nowej formie. Podejmowano różnorodną tematykę oraz metody redagowania (zbiór materiałów, wybór grupy redakcyjnej, forma graficzna, itp.). Po przeprowadzeniu analizy reakcji czytelników oraz zebraniu opinii dot. podejmowanych treści, ogólnej jakości gazetki uszczegółowiono program.
Do realizacji programu niezbędna będzie dobra wola i chęć zaangażowania członków społeczności. Jako, że jest to zmienna, na którą ma wpływ ma zbyt wiele czynników, program zakłada nieustanną rotację w składzie redakcyjnym gazetki.

7. Ewaluacja programu.

Realizacja programu zgodnie z założeniami powinna zostać poddana ewaluacji na koniec każdego roku szkolnego. Ewaluację należy przeprowadzić w oparciu o opinię wychowanek, dorosłych pracowników placówki oraz wszelkich innych osób. Wnioski powinny zostać poddane analizie oraz ewentualnemu wdrożeniu do projektu.