Misja i wizja placówki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Misja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie

Misją naszej placówki jest umożliwienie powrotu do społeczeństwa osobie niedostosowanej społecznie poprzez: zapewnienie wszechstronnego rozwoju, zmianę hierarchii wartości na społecznie akceptowane, kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za własne życie, tworzenie warunków do nabywania umiejętności współżycia oraz funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami moralno-prawnymi, umożliwienie ukończenia kształcenia na adekwatnym dla każdej osoby poziomie, przygotowanie do kontynuacji nauki i poruszania się na rynku pracy.

Pragniemy naszym wychowankom pomagać aby byli:

 • dojrzali emocjonalnie
 • świadomi własnego ja
 • samodzielni
 • zaradni
 • świadomi i odpowiedzialni za swój los
 • przygotowani do pełnienia ról społecznych
 • osobami z  wysoką kulturą osobistą
 • osobami realizującymi w życiu dorosłym własne pasje i zainteresowania
 • zdolni do samodzielnego poszerzania wiedzy
 • świadomi własnych praw
 • zdolni do akceptowania i przestrzegania norm społecznych
 • przygotowani do życia rodzinnego
 • zmotywowani do dalszego kształcenia-rozwoju
 • przygotowani do  umiejętności poprawnego komunikowania interpersonalnego
 • przygotowani do efektywnego wejścia na rynek pracy
 • przygotowani do nawiązywania kontaktu i  efektywnej współpracy z instytucjami pomostowymi w różnym zakresie
 • osobami dbającymi o swoje zdrowie i wygląd

Jacy chcemy być?

 • dojrzali emocjonalnie
 • zdrowi
 • lubiący swoją pracę
 • zaangażowani
 • konsekwentni
 • kompetentni
 • obiektywni
 • zdyscyplinowani i zorganizowani
 • posiadający poczucie humoru
 • elastyczni i samokrytyczni
 • posiadający zainteresowania
 • znający swoje słabe i mocne strony
 • mający na względzie współpracę z innymi pracownikami
 • podnoszący kwalifikacje zawodowe

Co musimy zrobić...? - czyli jak działać skutecznie...

 • mieć na względzie zawsze dobro dziecka
 • posiadać jednolity system wychowawczy
 • ściśle współdziałać ze sobą
 • diagnozować sytuację wychowanki
 • tworzyć realny i spójny program wychowawczy
 • realizować program wychowawczy w ścisłej współpracy wszystkich pracowników placówki
 • traktować indywidualnie każdą wychowankę
 • zachęcać do przyjmowania proponowanych przez nas działań
 • wdrażać wychowanki do aktywności przez zadania na miarę ich możliwości
 • uczyć nawiązywania poprawnych relacji ze środowiskiem społecznym
 • rozbudzić zainteresowania sprawami społecznymi
 • pracować z rodziną w kierunku przebudowy niekorzystnych relacji.