Cele stowarzyszenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem Stowarzyszenia DAMY RADE, działającego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w  jest:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność charytatywna;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • działania na rzecz integracji europejskiej;
 • rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.