Autorski program zajęć artystycznych „Społeczeństwo, przyroda i architektura oczami wychowanki”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 kwietnia 2015

„Fotografia nie jest związana z patrzeniem lecz uczuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia cokolwiek odczuwali.”

Don McCullin

I. Informacje podstawowe o placówce i programie.

Miejsce realizacji programu:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Sikorskiego 7 a
41-922 Radzionków
Województwo Śląskie
Osoba odpowiedzialna za realizację programu, stanowisko: Joanna Czempiel – Skrabarczyk – wychowawca

II.  Informacje o placówce.

Ocena obecnej sytuacji.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest publiczną placówką resocjalizacyjną dla dziewcząt w wieku 13-18 lat. Przyjmowane są one do placówki na mocy orzeczenia sądu rodzinnego. Dziewczęta pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, często niewydolnych wychowawczo co sprzyja postępującemu procesowi demoralizacji. Większość naszych podopiecznych nie posiada umiejętności konstruktywnego spędzania czasu, dlatego też na terenie placówki funkcjonują koła zainteresowań, których celem jest nauka akceptowanych społecznie form aktywności.
W odpowiedzi na zainteresowanie wychowanek fotografią, spopularyzowaną przez środki masowego przekazu – prowadzone jest koło fotograficzne. Większość podopiecznych bez głębszych przemyśleń powiela wulgarne wizerunki kreowane za pomocą mass mediów, w tym internetu  i portali społecznościowych, gdzie wychowanki zamieszczają wyzywające fotografie.
Prowadząc kółko fotograficzne chciałabym wykształcić, pobudzić u wychowanek kreatywność, wyobraźnię, spostrzegawczość, empatię, ale także zniwelować nieakceptowane formy zachowań.

III.  Informacje o programie.

1.  Streszczenie programu.

Program autorski zajęć artystycznych „Społeczeństwo, przyroda i architektura oczami wychowanki” kierowany jest do dziewcząt przejawiających uzdolnienia artystyczne, zainteresowanych mass mediami i fotografią.
W trakcie zajęć wychowanki nabędą umiejętności związane z technikami fotografii: analogowej i cyfrowej.
Podopieczne zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami technicznymi,  w tym budową aparatu, posiądą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat samodzielnego robienia i wywoływania zdjęć.

Program  będzie obejmował cztery bloki tematyczne:
1.    Budowa i obsługa aparatu.
2.    Zajęcia fotograficzne w plenerze.
3.    Nauka wywoływania zdjęć w ciemni.
4.    Prezentowanie prac fotograficznych.

2.  Odbiorcy programu.

Program skierowany jest do młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie. Zajęcia realizowane będą w ramach kół zainteresowań. W skład grupy wchodzi 6-10 wychowanek, które przejawiają uzdolnienia artystyczne, lubią fotografować i są dobrymi obserwatorami.

3.  Czas trwania programu.

Program trwał będzie przez cały rok szkolny 2014/2015, wychowanki będą nabywały umiejętności fotografowania po to, by prezentować swoje zdjęcia na wystawach, w gazetce ośrodkowej oraz społeczności lokalnej. Jeżeli założone cele zostaną zrealizowane a program zostanie pozytywnie oceniony przez Radę Pedagogiczną stanie się on stałym elementem programu profilaktycznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.

4.  Na jakie potrzeby program odpowiada.

Program autorski zajęć artystycznych „Społeczeństwo, przyroda i architektura oczami wychowanki”  może pełnić istotną rolę w profilaktyce resocjalizacyjnej ponieważ:

 • wzbogaca umiejętności praktyczne wychowanek,
 • uczy konstruktywnego spędzania czasu wolnego,
 • daje możliwości wzbogacenia wiedzy (przyrodniczej, historycznej i społecznej),
 • oddziałuje  na sferę emocjonalną, rozwija wyobraźnie, spostrzegawczość,
 • podnosi samoocenę wychowanek.

5.  Cele programu.

 • Wspieranie zainteresowań fotografią.
 • Nabywanie umiejętności fotografowania.
 • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów wychowanki.
 • Tworzenie warunków i możliwości obserwowania otoczenia, wspieranie w zakresie rozwoju percepcji wzrokowej.
 • Rozbudzenie zamiłowania do fotografowania, wycieczek, wędrówek i rajdów    jako jednej z ciekawych form spędzania czasu wolnego oraz jako źródła zdrowia i dobrego samopoczucia.

Cele szczegółowe programu.

Wychowanka uczestnicząc w zajęciach:

 • pozna podstawowe wiadomości z zakresu fotografii,
 • nauczy się posługiwać się aparatem fotograficznym w podstawowym zakresie,
 • będzie potrafiła dostrzegać ciekawe sytuacje,
 • pozna  piękno i bogactwo najbliższego środowiska przyrodniczego,
 • nabędzie umiejętności fotografowania ludzi, zwierząt, świata przyrody,
 • nauczy się tworzenia albumów oraz prezentowania prac na wystawie,
 • będzie rozumiała pojęcie „etyka fotografowania”.

6.  Opis działań

Budowa i obsługa aparatu:

 • praktyczna nauka obsługi aparatu cyfrowego,
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności fotografowania,
 • zapoznanie z pojęciami: kadr, portret, makro – fotografia, reportaż, statyw,
 • prezentowanie podstaw obróbki cyfrowej zdjęć,
 • zapoznanie z rodzajami aparatów: cyfrowym i analogowym, cyklem powstawania zdjęć,
 • praktyczna nauka fotografowania, pomoc i wspieranie  wychowanek w nabywaniu umiejętności fotografowania podczas warsztatów na zajęciach w plenerze,
 • spotkania i warsztaty z artystą fotografikiem w celu rozwijania u wychowanek zainteresowań fotografią i fotografowaniem,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zawartych umów podczas zajęć fotograficznych w pomieszczeniach, podczas wycieczek, wędrówek, spacerów, przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Zajęcia fotograficzne w plenerze:

 • fotografowanie pomników i miejsc pamięci narodowej oraz architektury podczas wycieczek,
 • fotografowanie roślinności ogrodu botanicznego w różnych porach roku – stworzenie okazji umożliwiających wychowance rozwijanie zainteresowań pięknem i chęcią poznania najbliższego środowiska przyrodniczego,
 • zwracanie uwagi na funkcje i znaczenie ogrodów botanicznych i parków dla mieszkańców miasta,
 • fotografowanie przyrody w lesie, parku w Świerklańcu, Chorzowie i Piekarach Śląskich. Rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem najbliższego środowiska przyrodniczego. Doskonalenie umiejętności dostrzegania i podziwiania piękna urokliwych zakątków naszego miasta i okolicy. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozumienie potrzeby ochrony przyrody. Dostrzeganie i rozumienie skutków negatywnych działań człowieka wobec środowiska,
 • fotografowanie ludzi różnych zawodów podczas pracy (np. Akademia Muzyczna, remiza strażacka, biblioteka, lotnisko, policja), obserwacja pracy ludzi różnych zawodów, nabywanie umiejętności utrwalania w kadrze sytuacji reporterskich.

Nauka wywoływania zdjęć w ciemni oraz nauka przerabiania zdjęć w komputerze:

 • poznanie fotografii monochromatycznej, polegającej na utrwalaniu obrazu przy pomocy tylko jednego koloru substancji barwiącej,
 • zdobycie umiejętności wywoływania zdjęć czarno – białych w ciemni.

Prezentowanie prac fotograficznych:

 • organizowanie reportaży i wystaw prac fotograficznych na terenie Placówki i w gazetce dla wychowanek,
 • tworzenie tematycznych albumów: „Zwierzęta i rośliny w makrofotografii” „Przyroda wokół nas”, „Miejsca pamięci narodowej” „ Bytom moje miasto” „Portret mojego kolegi”,
 • oglądanie wystawy fotografii artystów fotografików,
 • oglądanie i ocenianie pod kątem artystycznym prac kolegów.

Metody pracy:

 • analityczno-percepcyjna,
 • podająca – wykład, opis, wyjaśnienie,
 • praktycznego działania,
 • wycieczki, wernisaże.

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zespołowa

Spotkania z fotografikiem.
Warsztaty z udziałem artysty fotografika.
Zwiedzanie wystaw fotograficznych.
Zajęcia w plenerze – wycieczki, spacery, wędrówki.
Wycieczki do:  ogrodu botanicznego, lasu, parku w Świerklańcu, w Piekarach  Śląskich i Chorzowie, miejsc pracy ludzi różnych zawodów, zoo.
Wystawy prac na terenie placówki i okolicy oraz reportaży w gazetce dla społeczności MOW.
Konkurs fotograficzny.
Tworzenie albumów tematycznych.
Prezentowanie zdjęć na stronie internetowej.
Oglądanie wystaw fotografii prezentowanych w internecie, oglądanie prezentacji multimedialnych.

Środki dydaktyczne:

 • aparat,
 • powiększalnik,
 • papier do zdjęć,
 • odczynniki chemiczne,
 • drukarka,
 • komputer,
 • programy do obróbki fotograficznej.

7. Planowane efekty.

Wychowanka umie:

 • wykonać prawidłowo zdjęcie o różnej tematyce,
 • prawidłowo obrobić zdjęcie w programie fotograficznym,
 • potrafi wywołać samodzielnie  zdjęcie czarno białe,
 • współpracować w zespole tworząc reportaż,
 • posługiwać się aparatem fotograficznym w podstawowym zakresie,
 • dostrzegać ciekawe sytuacje,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznych,
 • zaprezentować swoje fotografie w postaci wystawy i albumów.

Wychowanka wie:

 • jak wydobyć piękno przyrody, świata roślin i zwierząt, człowieka oraz historie i kulturę miast,
 • jak należy współpracować w zespole,
 • jak radzić sobie prawidłowo z czynnikami chemicznymi.

8. Ewaluacja.

Przedmiot ewaluacji: Program koła fotograficznego.
Ewaluacja ma pomóc w podnoszeniu jakości i doskonaleniu pracy koła. Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do weryfikacji programu.
Sposób ewaluacji:

 1. Bieżący monitoring (notatki prowadzącego).
 2. Dokonywanie cyklicznych podsumowań działalności „Koła fotograficznego”.

Ewaluacja cząstkowa po zrealizowaniu zajęć - arkusz ewaluacyjny zawierający graficzną ocenę w zakresie:

 1. zainteresowania tematem fotografowanych obiektów, atrakcyjności zajęć,
 2. poziomu aktywności wychowanek,
 3. atmosfery podczas zajęć,
 4. efektywności fotografowania,
 5. zadowolenia wychowanek,
 6. organizacji zajęć.

Ewaluacja końcowa – opracowanie cząstkowych arkuszy ewaluacyjnych, całościowe zebranie i przedstawienie wyników.
 
Bibliografia:

 1. Stefan Wojnecki MOJA TEORIA FOTOGRAFII, Poznań 1999
 2. Bryan Peterson, Czas naświetlania bez tajemnic, Galaktyka 2008,
 3. Bryan Peterson, Ekspozycja bez tajemnic, Galaktyka 08,
 4. Tom Ang, Fotografia cyfrowa - podręcznik, Arkady 2004,
 5. Jan Kurowicki Fotografia jako zjawisko estetyczne,
 6. Krystyna Łyczywek Rozmowy o fotografii.