Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Oświadczenie o dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mowradzionkow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-część dokumentów (w szczególności dokumenty zewnętrzne )

-Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional. Strona jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie podwójnego A.

Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

Skróty klawiaturowe

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronie www.mowradzionkow.pl należy użyć skrótów A,A+,A++

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Szymanek

e-mail:monika.szymanek@mowradziokow.pl

Telefon:  32 289 01 50

 

KAŻDY MA PRAWO:

- do wystąpienia z żądaniem  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej, aplikacji mobilnej  lub jakiegoś  ich elementu. Można także zażądać udostępnienia  informacji  za pomocą alternatywnego   sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

-dane  osoby  zgłaszającej  żądanie, wskazanie, o którą  stronę  internetową lub aplikację mobilną chodzi  oraz  sposób  kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna  także  określić  dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot  publiczny  powinien   zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia  wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie  tego  terminu nie jest możliwe, podmiot  publiczny niezwłocznie  informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy  czym  termin ten nie może  być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia  wystąpienia z żądaniem. Jeżeli  zapewnienie  dostępności  cyfrowej nie jest możliwe, podmiot  publiczny  może zaproponować  alternatywny sposób dostępu  do  informacji.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

W przypadku,  gdy  podmiot  publiczny  odmówi  realizacji  żądania  zapewnienia dostępności lub  alternatywnego  sposobu dostępu do informacji, wnoszący  żądanie  możne  złożyć skargę w sprawie  zapewniana  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej, aplikacji  mobilnej lub elementu  strony  internetowej lub aplikacji  mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można  także  złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/

 

Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka

Adres:  41-922 Radzionkow  ul. Sikorskiego 7a

E-mail: mowradzionkow@mowradzionkow.pl

Telefon: 32 289 01 50

 

DOSTĘPNOŚC ALTERNATYWNA

Zapewnienie  osobie  ze   szczególnymi  potrzebami  wsparcia  innej  osoby

-osoba wyznaczona w placówce: Koordynator ds. dostępności

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wejście do budynku  Młodzieżowgo  Osroda  Wychowaczego  w Radzionkowie jest usytuowana   od ul. Sikorskiego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku Internatu i szkoły  korytarze, schody i balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.

W budynku dwukondygnacyjnym  nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na  wyższe  kondygnacje.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W  budynku inernatu I szkoły  nie  ma  zamontowanych  platform,  informacji  głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na  terenie placówki i terenie szkoły nie ma  parkingu  z wyznaczonym  miejscem  postojowym  dla pojazdów przeznaczonych  dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku internatu i szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego .

Na terenie MOW Radzionkow nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego.