Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Statut

STATUT

 

§1                                
1.Stowarzyszenie "Damy Radę" zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego w Polsce prawa o stowarzyszeniach.

§2
1.Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica,  a siedzibą władz miasto Radzionków.

§3
1.Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, zaś do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może   zatrudnić pracowników.

§4
1.Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5
1.Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, federacji i podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną, w tym turystycznych i sportowych.

§6
1. Celem Stowarzyszenia jest: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu,

 §7

1. Do realizacji powyższych celów Stowarzyszenie zdąża, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych, poprzez: tworzenie, prowadzenie i wspieranie programów edukacyjnych, profilaktycznych,  pomocy   psychologicznej, socjalnej,  organizowanie oraz udział w  konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach    z zakresu problematyki patologii społecznej, współpracę w zakresie objętym celami Stowarzyszenia z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą, organizowanie miejsc pracy dla osób rekrutujących się z placówek Stowarzyszenia.

 §8                                                                                                                                                             

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych

2) wspierających

3) Honorowych

 §9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec mieszkający  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba prawna.

 §10
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1)  wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,

3) wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia,

4) reprezentować Stowarzyszenie w kontaktach z innymi organizacjami społecznymi,

5) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

 §11
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

1) realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do postanowień statutu    i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)  brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia,

3) regularnie opłacać składki członkowskie,

4) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwal władz Stowarzyszenia.

 §12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i będzie opłacać składki członkowskie.
2. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członków wspierających przyjmuje na podstawie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

 §13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje a także pozbawia takiego tytułu Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu  Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 §14
1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie: dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,

2) skreślenia z listy członków,

3) likwidacji osoby prawnej,

4) utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną,

5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

6) śmierci członka Stowarzyszenia, będącego osoba fizyczną.

§15

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, o którym mowa w §14 p. 2 może nastąpić w razie:

1) uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,

2) nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok.

2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd .

3. Od uchwały o skreśleniu przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które na najbliższej sesji podejmuje ostateczną uchwałę.            

4. W okresie od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie członek Stowarzyszenia pozostaje zawieszony w swoich prawach.

§16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2)  Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 §17

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.

3. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia.

 §18

1. W przypadku ustąpienia władz Stowarzyszenia, odwołania ich lub utraty członkostwa, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych przez Walne Zebranie członków zastępców, w kolejności uzyskanych głosów, a w przypadku ich braku wyboru dokonuje się na najbliższej sesji Walnego Zebrania Członków.

 §19

1. Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane:

1) badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw,

2) systematycznie informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach i aktualnych dokumentach normatywno-prawnych dotyczących Stowarzyszenia i jego członków.

Walne Zebranie Członków

 §20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku.

3. O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na siedem dni przed terminem obrad listownie lub poprzez pocztę elektroniczną.

 §21

1. Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd informując o porządku obrad członków Stowarzyszenia najpóźniej na siedem dni przed terminem obrad.

2. Uwagi i wnioski dotyczące dziennego porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłaszać nie później niż na trzy dni przed terminem obrad.

§22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie  z inicjatywy:

1) Zarządu,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane. O terminie i miejscu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną.

§23

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni    i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 §24

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)  uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,

4) a także rozpatrzenie wniosku   Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5)  uchwalenie zmian statutu, a także podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

6) uchwalenie w razie potrzeby regulaminów określających szczegółowo działalność władz Stowarzyszenia, a także dotyczących innych spraw,

7) wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia,

2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin nie wcześniej niż po upływie jednej godziny od pierwszego terminu.

 Zarząd

 §25

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą pracę przed nim.

2. Zarząd liczy pięciu członków.

3. Zarząd wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.  

4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące i są protokołowane.

6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.

7. Posiedzenia Zarządu są prowadzone w obecności co najmniej trzech jego członków,    a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

 §26

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:

1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał  i postanowień Walnego Zebrania Członków,

2) uchwalenie planu finansowego Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania,

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia,

4) przyjmowanie darowizn i zapisów,

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

6) ustalenie wysokości składek członkowskich, a także terminów ich płacenia,

7) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszenia,

8) uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,

9) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu. 

Komisja Rewizyjna

§27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania ekspertów do realizacji opracowań specjalistycznych. Mają oni głos doradczy.

§28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności  z przepisami prawa całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy, spadki,

3)  dochody z działalności statutowej,

4) dochody z ofiarności publicznej,

5) dotacje z budżetu państwa i organów samorządowych,

6) dotacje z innych funduszy

3. Stowarzyszenie przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych.

4. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1)  udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,   w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia,

4)  zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

 §30

1.Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Przewodniczącego Zarządu lub podpisy trzech innych Członków Zarządu łącznie.

 §31

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w ramach posiadanych środków finansowych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić Biuro jako etatowy aparat administracyjny Stowarzyszenia.

3. Zakres i tryb działania oraz strukturę Biura określi regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie dla potrzeb realizacji swych celów może powołać inne organizacje   w granicach prawem dopuszczalnych.

5. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §32

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

 §33

1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

 §34

1.Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 §35

1. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego.