Instytucja Samorządu Województwa Śląskiego

Autorski program zajęć muzyczno - rytmicznych

29 kwietnia 2015

Autorski program zajęć muzyczno - rytmicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie ”Uśmiech się…”

 I. INFORMACJE PODSTAWOWE O PLACÓWCE I PROGRAMIE.

1. Miejsce realizacji programu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Sikorskiego 7a
41-922 Radzionków
Województwo śląskie
e-mail mowradzionkow@wp.pl
tel. (32) 289 31 52

2. Osoba odpowiedzialna za realizację programu, stanowisko:

Jacek Kafka - wychowawca

3. Informacje o placówce:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest publiczną placówką resocjalizacyjną dla dziewcząt w wieku 12-18 lat. Placówka za zadanie nadrzędne stawia sobie wyrównanie szans edukacyjnych wychowanek oraz doprowadzenie do takiego rozwoju emocjonalnego, który pozwoli dziewczętom na dobre, godne   i świadome życie. Na terenie placówki oprócz szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej funkcjonują zajęcia kół zainteresowań o profilu sportowym, bibliotekarskim, plastycznym, fotograficznym, krawieckim, teatralnym oraz muzycznym.

Diagnoza klienta:
Dziewczęta trafiające do placówki przeważnie pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, często niewydolnych wychowawczo, których zaburzone funkcjonowanie objawia się takimi problemami jak: bezrobocie, alkoholizm, przemoc psychiczna oraz fizyczna. Wychowanki przyjmowane są  do placówki na mocy postanowienia sądu rodzinnego. Podstawą ich umieszczenia   w ośrodku jest nierealizowanie obowiązku szkolnego, a co za tym idzie nadmiar wolnego czasu i brak umiejętności konstruktywnego spożytkowania go. Wychowanki naszej placówki bardzo często oprócz braku pomysłu na konstruktywne spędzenie czasu wolnego, nie mają żadnych zainteresowań, pasji przy tym charakteryzują się bardzo małą motywacją do działania oraz barkiem wiary w siebie i w swoje umiejętności.

II. INFORMACJA O PROGRAMIE

1. Streszczenie programu.

Program zajęć muzyczno-rytmicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym rozpoczął się w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 jako program pilotażowy . W bieżącym roku szkolnym cykl zajęć rytmicznych, koordynacyjnych oraz  muzycznych zakończy się przygotowaniem występu artystycznego, który będzie zaprezentowany podczas  zjazdu rodziców  a także imprez organizowanych w środowisku lokalnym.
Dzięki organizacji takich zajęć wychowanki mają możliwość wszechstronnego rozwoju swoich zainteresowań i pasji, a także ukierunkowania ich we właściwy sposób pod okiem wykwalifikowanej kadry.  Brak alternatywnych, a zarazem konstruktywnych form spędzania czasu wolnego niejednokrotnie bywa źródłem aspołecznych zachowań dorastającej młodzieży. Pojawiają się papierosy, alkohol, narkotyki, wagary w szkole. Zajęcia te mają także charakter profilaktyczny, pokazują jak można w sposób konstruktywny spędzić czas wolny, jednocześnie zabezpieczając przed podejmowaniem w tym czasie działań ryzykownych. Uczestnikami programu będą wychowanki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.
Optymalna resocjalizacja, to nie tylko korygowanie deficytów, lecz przede wszystkim wzmacnianie i rozwój potencjałów, czyli szukanie i rozwijanie talentów i zainteresowań, a więc twórczych możliwości danego człowieka. W wyniku pracy resocjalizacyjnej opartej na metodach twórczej resocjalizacji, podmiot oddziaływań zaczyna siebie akceptować poprzez poczucie, że jest  w czymś lepszy od innych i  że w czymś dorównuje innym. Następuje swoistego rodzaju dowartościowanie wewnętrzne poprzez poprawę swego wizerunku    w lustrze społecznym.

Program zawiera:
Cykl zajęć rytmicznych

Cykl zajęć muzycznych

2. Liczba uczestników programu.

Program skierowany jest do młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie. Zajęcia realizowane będą w ramach kół zainteresowań. W skład grupy wchodzi 8-14 wychowanek.
Są to dziewczęta w wieku 12- 18 lat, które wybrały udział w tychże zajęciach z powodu ciekawości, tego że lubią śpiewać, swoich zainteresowań. Część z nich  często przejawia uzdolnienia muzyczne, rytmiczne oraz wokalne.

3. Czas trwania programu.

Program trwał będzie prze cały rok szkolny 2014/2015, wychowanki będą szkoliły się i nabywały umiejętności muzyczne i wokalne po to, by prezentować je na różnego rodzaju akademiach, przeglądach oraz warsztatach. Jeżeli założone cele zostaną zrealizowane, a program zostanie pozytywnie oceniony przez radę pedagogiczną, stanie się on stałym elementem programu profilaktycznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.

4. Na jakie potrzeby program odpowiada.

Wychowanki z powodu braku umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego coraz częściej sięgają po alkohol, narkotyki, co pogłębia proces demoralizacji. Zajęcia muzyczno - rytmiczne to dodatkowy element w korekcji ich osobowości, zmierzający do wykształcenia postaw umożliwiających optymalne funkcjonowanie w rolach społecznych.
Muzyka jest naturalnym sposobem wyrażania uczuć i emocji. Słuchanie jej kształci wrażliwość, a umiejętność gry na instrumencie wzbogaca możliwości dzielenia się tym, co trudno ująć w słowa. Znaczeniu muzyki dla rozwoju intelektualnego, psychologicznego i społecznego poświęcono wiele badań. Wnioski z tych prac świadczą o niebagatelnym wpływie sztuki muzycznej na rozwój człowieka w wielu sferach. Potwierdzają to pedagodzy, psycholodzy zajmujący się muzykoterapią, pracujący z dziećmi dyslektycznymi oraz nauczyciele osób niepełnosprawnych.
Dobroczynne działanie muzyki na rozwój emocjonalny znane jest od dawna   i znalazło swoje odbicie w powiedzeniu: muzyka łagodzi obyczaje. Istotnie, wychowanie przez muzykę sprzyja kształtowaniu właściwych relacji społecznych i postaw moralnych, uczy współdziałania. Wspólne wykonywanie muzyki wymaga koncentracji i zespołowego dążenia do osiągnięcia zamierzonego efektu, a także uczy odpowiedzialności za działanie własne (jednostki) i grupowe.

5. Cele programu.

6. Opis działań.

Program przewiduje:
a)      Cykl zajęć rytmicznych.

b)      Cykl zajęć muzycznych.

Program kończy się zaprezentowaniem swoich umiejętności podczas występów artystycznych na Ogólnopolskim przeglądzie form artystycznych „Kowadło” oraz podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015, a także imprez organizowanych w środowisku lokalnym.

Metody pracy:

Formy:

Środki dydaktyczne:

7.    Planowane efekty.

Wychowanka umie:

Wychowanka wie:

8. Ewaluacja

W celu stwierdzenia w jakim stopniu zostały zrealizowane cele oraz jakie są efekty prowadzonych działań program zostanie objęty ewaluacją.
 Do ewaluacji programu służyć będą:

Bibliografia
1.  O. Lipkowski, Resocjalizacja, Warszawa 1987
2. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2003